Opłaty

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej poniesiecie Państwo następujące opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnej - notariusz jako płatnik pobiera i odprowadza w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego; wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn - notariusz jako płatnik pobiera i odprowadza w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego; wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe - notariusz pobiera - jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej - i przekazuje w ustawowym terminie na rachunek bankowy właściwego sądu wieczystoksięgowego; wysokość opłat sądowych uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • taksę notarialną - notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności; maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; taksa notarialna każdorazowo podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (tzw. VAT), przekazywany przez notariusza właściwemu urzędowi skarbowemu.

Szczegółową informację o wysokości podatków, opłat sądowych i taksy notarialnej od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Informacje możecie Państwo uzyskać również osobiście w siedzibie Kancelarii. Zapraszamy również do korzystania z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Zwolnienie od ponoszenia kosztów notarialnych

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej, opłatę tę ponosi Skarb Państwa.