Czynności notarialne

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności. Istnieje możliwość dostarczenia oryginałów dokumentów bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, jednakże w tym wypadku kopie lub skany dokumentów powinny być nam okazane przed umówionym terminem podpisania aktu.

Prosimy o kontakt z kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zapraszamy również do korzystania z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt. Informacje możecie Państwo uzyskać również osobiście w siedzibie kancelarii.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej oraz czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów tożsamości, tj. ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.